Säännöt

Kurkijoki-Seura ry:n säännöt             

1 §

Yhdistyksen nimi on Kurkijoki-Seura r.y. ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla kurkijokelaisten keskeisenä yhteyssiteenä ja tukea heidän henkisiä ja sosiaalisia pyrkimyksiään sekä vaalia Kurkijoen pitäjän muistoa ja perinteitä.

3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

1. tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä ryhtymällä muihin samantapaisiin toimenpiteisiin, jotka tarkoittavat kurkijokelaisten sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen parantamista.

2. toimeenpanemalla kokouksia, esitelmä-, selostus-, keskustelu-, näyttely-, taide- ja muita sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja illanviettoja,

3. keräämällä ja tallettamalla Kurkijokea sekä sen elämää, historiaa ja perinteitä valaisevaa esineistöä, kuvauksia, valokuvia, tietoja ja muuta aineistoa sekä edistämällä yksityisten ja muiden yhteisöjen tätä tarkoittavaa toimintaa,

4. toimimalla yhteistyössä muiden kurkijokelais- ja karjalaisyhdistysten ja -yhteisöjen kanssa,

5. harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa, sekä

6. ryhtymällä muihinkin samantapaisiin Kurkijoen ja sen kulttuurin muiston vaalimista tarkoittaviin toimenpiteisiin.

Yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä sekä toimintansa tukemiseksi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä ja kustannustoimintaa. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.

4 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen 15 vuotta täyttänyt suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy. Jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia tai ainaisjäseniä

Varsinaisten, kannattavien ja ainaisjäsenten jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut sen toimintaa ja toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka varotuksesta huolimatta rikkoo sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

5 §

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen hallituksena vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä. Varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt johtokunta valitsee keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen johtokunnan jäsenen ollessa saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

7 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee jättää toimintakertomus ja tilit tilintarkastajille tammikuun kuluessa. Tilintarkastajien tulee kahden viikon kuluessa toimintakertomuksen ja tilien jättämisestä antaa johtokunnalle vuosikokoukselle osoitettu lausuntonsa toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

8 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kunakin vuonna maaliskuun loppuun mennessä. Muu yhdistyksen kokous pidetään, milloin johtokunta pitää sen tarpeellisena taikka milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta ilmoittamansa asian käsittelemistä varten pyytää.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 6 päivää ennen kokousta sanomalehti Kurkijokelaisessa tai yhdessä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla.

9 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarpeelliset muut toimihenkilöt,

2. todetaan kokouksen laillisuus,

3. esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

4. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille toimihenkilöille tai niistä muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta

5. päätetään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun suuruudesta,

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kulloinkin kulumassa olevalle vuodelle,

7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja,

8. valitaan kuusi muuta johtokunnan jäsentä,

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,

10. käsitellään muut johtokunnan vuosikokoukselle esittämät asiat, ja

11. käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat kirjallisesti vähintään 5 päivää ennen vuosikokousta johtokunnalle esittäneet kokouksessa käsiteltäviksi.

10 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että sitä koskeva yhtäpitävä päätös tehdään kahdessa toisiaan

seuraavassa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa kummassakin vähintään 3/4 äänten enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä.

11 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat, sitten kun velat on maksettu, luovutettava yhdistyksen tarkoitusperiä lähellä olevalle kurkijokelaiselle tai muulle karjalaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle.

12 §

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1969